UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Apartmán poskytne ubytování hostu, který se prokáže platným dokladem totožnosti.

 2. Apartmán může v případech nutnosti nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

 3. Host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal s Apartmánem.

 4. Host ukončí svůj pobyt nejpozději do 10:00 v den svého odjezdu, není-li domluveno jinak. Nedodrží-li host tuto lhůtu, Apartmán mu může účtovat pobyt za následující den.

 5. Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž byl původně ubytován.

 6. Host má právo využívat zařízení pokoje, společenských prostor a lyžárny/kolárny.

 7. Za škody, které host způsobí na majetku Apartmánu, odpovídá podle platných předpisů. Škody, které host způsobil, je host povinen neprodleně ohlásit personálu Apartmánu, a to i za předpokladu, že škodu způsobilo jeho dítě.

 8. Host může využívat parkování v ulici Mánesova a Smetanova. Parkování není hlídané a Apartmán neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené na vozidle hosta.

 9. V pokojích lze používat jen vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně. Lze si dobít notebooky a mobilní telefony aj. Používat ponorné vařiče, vlastní přímotopy, varné konvice apod. je ve všech prostorách Apartmánu z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.

 10. Návštěvy osob neubytovaných v prostorách Apartmánu mohou být přijímány pouze se souhlasem Apartmánu.

 11. Host je povinen po každém odchodu z pokoje zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a zamčeny dveře.

 12. Host bere na vědomí, že na pokojích i všech dalších prostorách Apartmánu, včetně společenské místnosti, platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně. Při porušení zákazu kouření si Apartmán vyhrazuje právo hostu bez nároku vrácení peněz ukončit předčasně pobyt. A za vyčištění pokoje si účtuje pokutu ve výši 3 000 Kč!

 13. Při eventuelním zjištění požáru host neprodleně informuje personál Apartmánu.

 14. V době od 22:00 do 6:30 platí v celém Apartmánu noční klid. Host tomu musí přizpůsobit své chování.

 15. V pokojích Apartmánu i ostatních společných prostorách není vhodné nechávat děti mladší 10 let bez dozoru dospělé osoby.

 16. V prostorách Apartmánu platí přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva, nebezpečných látek. Je zakázáno používání omamných a psychotropních látek, jedů a léků vyjma těch, které doporučil lékař.

 17. Host bez souhlasu provozovatele nesmí provádět podstatné změny v pokoji Apartmánu (stěhování nábytku, polepování stěn, odnášení nábytku a nádobí z pokoje, demolování zařízení atd.).

 18. Host musí dodržet ustanovení tohoto řádu. V případě hrubého porušení má vedení Apartmánu právo na odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služby před uplynutím dohodnuté doby.

envelopesmartphone