Úvod:

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb účinné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatelem ubytovacího zařízení).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit fakturu, splatnou nejpozději 14 dnů před uskutečněním pobytu. Celková výše činí 100% celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednatel jinak. Platbu lze uhradit převodem na účet ubytovatele: 123-204210237/0100.
 5. V případě zrušení zaplaceného pobytu, vrátí ubytovatel objednateli částku poníženou o stornopoplatek dle storno podmínek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

 1. Při zrušení rezervace 14 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% celkové ceny pobytu.
 2. Při zrušení rezervace 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% celkové ceny pobytu.
 3. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 4. V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.
 5. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální i pro skupinové rezervace.
 6. V případě nezaplacení pobytu, kdy není možné storno poplatky odečíst z platby za ubytování, má ubytovatel právo zaslat objednateli fakturu ve výši storno poplatků.
envelopesmartphone