VŠEOBECNÉ BOCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

ADAM plus s.r.o.

se sídlem Mánesova 911, 36251 Jáchymov

identifikační číslo: 08381381

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,

pod spisovou značkou C 38118

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://apartmany-adam.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • Společnost ADAM plus s.r.o., se sídlem Mánesova 911, 36251 Jáchymov, identifikační číslo: 08381381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod spisovou značkou C38118 (dále jen „ubytovatel“) tímto vydává Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
  • Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen „Host“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Hostem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Hosta (dále jen „Rezervace“), uznává host následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.
 2. REZERVACE SLUŽEB

  • Objednat pobyt v ubytování s názvem Apartmány Adam lze prostřednictvím rezervačního. Host si na webových stránkách https://apartmany-adam vybere z nabídky ubytování, volný termín a apartmán a vyplní rezervační formulář.
  • Po odeslání rezervačního formuláře je host vyzván k úhradě zálohy ve výši 50% z ceny pobytu prostřednictvím platební brány.
  • Po provedení úhrady host obdrží e-mailem potvrzení rezervace a potvrzení o provedení platby.
  • Rezervaci může provést host pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby.
  • Odesláním Rezervace ubytovateli host potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování.
  • 14 dní před příjezdem je host požádán, aby prostřednictvím rezervačního systému a platební brány uhradil doplatek ve výši zbylých 50% ceny pobytu.
  • Rezervuje-li host pobyt v rozmezí kratším než 14 dní před započetím rezervace je při provedení rezervace vyzván, aby uhradil pobyt v plné výši.
  • K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem vytvoření objednávky a uhrazením zálohy přes platební bránu.
  • Okamžikem uhrazení požadované zálohy dle rezervace, se rezervace ubytování a služeb stává ubytovatelem potvrzenou a garantovanou.
  • Okamžikem doručení potvrzení rezervace hostovi se ubytovatel zavazuje hostovi poskytnout ubytování a služby v rozsahu a za podmínek v potvrzení rezervace uvedeném.
 3. CENY SLUŽEB

  • Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
 4. ZRUŠENÍ POBYTU

  • Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@apartmany-adam.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.
  • U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.
  • Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
  • Host je oprávněn od ubytování odstoupit bez udání důvodu za těchto podmínek:
   • Storno déle než 14 dní před příjezdem – zdarma
   • 0–13 dní před příjezdem – 100 % (propadnutí celé zaplacené částky)
  • Neuhradí-li host ubytovateli zálohu ve lhůtě vymezené v platebních podmínkách, platí, že host podmínky rezervace neakceptoval a smlouva o ubytování nebyla uzavřena, přičemž marným uplynutím posledního dne lhůty pro úhradu zálohy není ubytovatel rezervací nadále vázán.
  • V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování (příjezd blíže specifikován v odstavci č. 4) je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi 100 % ceny objednaných služeb.
  • Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit hostovi bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se o mimořádných okolnostech dozví. V tomto případě obdrží host za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu svou platbu v plné výši zpět. Zároveň nemá host nárok na žádné další náhrady.
  • Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy host podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky. Ubytovatel je oprávněn vypovědět bez výpovědní doby smlouvu před uplynutím ujednané doby v případě, že host a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacích či jiných provozních řádů ubytovatele nebo právních předpisů České republiky či dobré mravy. Dojde-li k takovémuto odstoupení či výpovědi ubytovatele je host povinen uhradit ubytovateli storno-poplatek ve výši dle těchto VOP (bod č. 4.4.).
  • Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Smlouva o ubytování je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.
  • V případě zrušení rezervace je záloha po odečtení případného stornopoplatku vrácena hostovi na stejný účet/platební kartu, ze které platbu uhradil.
 1. PŘÍJEZD DO UBYTOVÁNÍ

  • Host je vyzván 7 a 2 dny před příjezdem emailem a 1 den před příjezdem přes SMS prostřednictvím elektronického recepčního, aby poskytl své osobní údaje. Host tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy. Další o ochraně osobních údajů.
  • Pokud host rezervaci uhradil a poskytl své údaje za účelem evidence hostů v domovní knize, je mu nejpozději v den příjezdu prostřednictvím elektronického recepčního poskytnut přístupový kód do apartmánu.
  • Neposkytne-li host své osobní údaje před příjezdem, předloží při příjezdu doklad totožnosti (občanský průkaz/cestovní pas), podle něhož ubytovatel ověří totožnost hosta/ů.
  • Není-li sjednáno jinak, je příjezd a ubytování (check-in) možné od 14:00 hodin.
  • Pokud se ubytovatel s hostem domluví předem na platbě při nástupu k ubytování, host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o případně uhrazenou zálohu (dle čl. 2 odst. 2.2). Po zaplacení doplatku ceny za ubytování, dle smlouvy o ubytování vystaví ubytovatel hostovi doklad potvrzující doplacení pobytu a teprve poté hosta ubytovatel ubytuje. Platit lze pouze v hotovosti v Kč anebo EUR. Platit bankovní kartou anebo jiným způsobem není možné. V případě, že host tento doplatek neuhradí, vyhrazuje si ubytovatel právo hosta neubytovat, záloha se nevrací.
  • Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný je povinen nahlásit jejich přesný počet při vytvoření rezervace a poskytnout osobní údaje všech hostů potřebné k evidenci hostů v domovní knize.
  • Pokud bude host pod vlivem alkoholu či omamných látek, má ubytovatel právo ji vstup do penzionu zabránit, jelikož by mohla být porušena záruka dodržení ubytovacího řádu.
  • Check – out (opuštění pokoje v den odjezdu) je vždy nejpozději do 10 hodin. Neuvolní-li host pokoj do 10:30 hodin, bude mu účtována i noc následující. V případě, že penzion má tento pokoj již dříve rezervovaný a host pokoj i přes upozornění neuvolní či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si penzion právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 2. OBECNÁ PRAVIDLA UBYTOVÁNÍ – UBYTOVACÍ ŘÁD

  • Apartmán může v případech nutnosti nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
  • Host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal s Apartmánem.
  • Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž byl původně ubytován.
  • Host má právo využívat zařízení pokoje, společenských prostor a lyžárny/kolárny.
  • V pokojích lze používat jen vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně. Lze si dobít notebooky a mobilní telefony aj. Používat ponorné vařiče, vlastní přímotopy, varné konvice apod. je ve všech prostorách Apartmánu z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.
  • Návštěvy osob neubytovaných v prostorách Apartmánu mohou být přijímány pouze se souhlasem Apartmánu.
  • Host je povinen po každém odchodu z pokoje zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a zamčeny dveře.
  • Host bere na vědomí, že na pokojích i všech dalších prostorách Apartmánu, včetně společenské místnosti, platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně. Při porušení zákazu kouření si Apartmán vyhrazuje právo hostu bez nároku vrácení peněz ukončit předčasně pobyt. A za vyčištění pokoje si účtuje pokutu ve výši 3 000 Kč!
  • Při eventuelním zjištění požáru host neprodleně informuje personál Apartmánu.
  • V době od 22:00 do 7:00 platí v celém Apartmánu noční klid. Host tomu musí přizpůsobit své chování.
  • V pokojích Apartmánu i ostatních společných prostorách není vhodné nechávat děti mladší 10 let bez dozoru dospělé osoby.
  • V prostorách Apartmánu platí přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva, nebezpečných látek. Je zakázáno používání omamných a psychotropních látek, jedů a léků vyjma těch, které doporučil lékař.
  • Host bez souhlasu provozovatele nesmí provádět podstatné změny v pokoji Apartmánu (stěhování nábytku, polepování stěn, odnášení nábytku a nádobí z pokoje, demolování zařízení atd.).
  • Host musí dodržet ustanovení tohoto řádu. V případě hrubého porušení má vedení Apartmánu právo na odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služby před uplynutím dohodnuté doby.
 3. ODPOVĚDNOST UBYTOVATELE ZA VĚCI UBYTOVANÉHO, OSTATNÍ POVINNOSTI UBYTOVATELE

  • Ubytovatel není odpovědný za cennosti hostů v pokojích.
  • Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních hosta.
  • Každá vzniklá škoda, zničení či poškození musí být hostem nahlášena okamžitě poté, co se o ní dozvěděl. Ubytovatel zajistí přivolání policie. Nárok z této odpovědnosti zaniká, pokud host nevyrozumí ubytovatele o ztrátě, zničení nebo poškození bez zbytečného odkladu a nejpozději do 15 dnů poté, co se o vzniku škody dozvěděl.
  • Škoda nebude uhrazena v případě, že si poškození způsobil sám host či osoby, které ho doprovází.
  • Ubytovatel má tyto povinnosti: ubytovatel je povinen odevzdat objednateli sjednané prostory ve stavu odpovídajícím požadavkům objednatele a způsobilém pro řádné užívání a zajistit nerušený výkon práv spojených s ubytováním a dalšími službami. Podle zákona o evidenci tržeb je ubytovatel povinen vystavit hostovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.
 1. BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST HOSTA ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY

  • Host si při ubytování počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
  • Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda po hostovi požadována v plné výši.
  • Jakýkoli majetek zapomenutý v penzionu zákazníkem mu bude zaslán pouze na základě jeho žádosti, a to na náklady a riziko takového zákazníka. Ubytovatel skladuje zapomenuté předměty po dobu 14 dní a poté, jde-li evidentně o předměty mající hodnotu, je předá jako nalezené ztracené předměty příslušným úřadům. Pokud se takový předmět jeví jako bezcenný, ubytovatel si vyhrazuje právo jej zničit po uplynutí výše uvedené doby skladování.
  • Je-li hostovi poskytnuto parkovací místo, nevzniká tím žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem ubytovatele v tomto ohledu je samotné umožnění hostovi dočasně použít dané parkovací místo. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se na tomto parkovišti, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům na prostoru parkoviště, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem.
  • V případě nemoci/smrti hosta si ubytovatel nárokuje ze strany rodinného příslušníka, dědice, respektive osoby, vyrovnávající fakturu nemocného/zesnulého kompenzaci případných lékařských nákladů a nákladů řízení, protihodnotu služeb, využitých před úmrtím a kompenzaci případné škody, vzniklé na zařízení a výbavě.
 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 18. 4. 2024

Pro milovníky cyklistiky a lyžování je k dispozici zázemí pro uskladnění kol a lyží, vysoušení lyžařských bot a dobíjení elektrokol.

  

Sluneční terase je ideálním místem, kde si můžete užít ranní kávu, relaxovat u dobré knihy, nebo si večer posedět s přáteli. Je situována tak, že v letních měsících na ni dopadají sluneční paprsky od rána až do západu slunce. Z terasy se rozprostírá výhled do zeleně okolních lesů. K zapůjčení jsou opalovací lehátka.

Najdete nás na trase STONEMAN MIRIQUIDI, 162 km dlouhého cyklistického okruhu po hřebenech Krušných hor.

Nedaleko se nachází autobusová zastávka, odkud Vás několikrát denně dopraví cyklobus na Boží Dar a Klínovec.

Lze také využít sedačkovou lanovku z Jáchymova na nejvyšší vrchol Krušných hor – Klínovec.

Krušné hory nabízí více než 400 kilometrů cyklistických tras s různou náročností terénu.

Lyžaři najdou vyžití v nedalekých lyžařských areálech v Jáchymově, na Božím Daru a Klínovci.

NOVAKO SKI JÁCHYMOV

SKIAREÁL KLÍNOVEC

SKIAREÁL NOVAKO - BOŽÍ DAR

SKIAREÁL PLEŠIVEC

SKISPORT POTŮČKY

Na své si určitě přijdou i milovníci běžeckého lyžování. V okolí Božího Daru se nachází více jak 120 kilometrů běžeckých tratí.

Parkovací místa se nachází přímo naproti budově.

 

Domácí mazlíčci jsou vítáni.

Poplatek za psa činí 100 Kč/noc.

Úvod:

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb účinné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatelem ubytovacího zařízení).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit fakturu, splatnou nejpozději 14 dnů před uskutečněním pobytu. Celková výše činí 100% celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednatel jinak. Platbu lze uhradit převodem na účet ubytovatele: 123-204210237/0100.
 5. V případě zrušení zaplaceného pobytu, vrátí ubytovatel objednateli částku poníženou o stornopoplatek dle storno podmínek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

 1. Při zrušení rezervace 14 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% celkové ceny pobytu.
 2. Při zrušení rezervace 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% celkové ceny pobytu.
 3. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 4. V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.
 5. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální i pro skupinové rezervace.
 6. V případě nezaplacení pobytu, kdy není možné storno poplatky odečíst z platby za ubytování, má ubytovatel právo zaslat objednateli fakturu ve výši storno poplatků.

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram